Aandachtpunten Beroepsprocedure tegen CF2 bij de Arbeidsrechtbank

CORRECTIEFASE 2: NOG STEEDS GEEN GELIJKE BUDGETTEN VOOR GELIJKE ZORG

Gebruikers uit transitie zijn sowieso met een nadeel gestart aan de persoonsvolgende financiering in 2017: ze kregen geen PVB op basis van hun zorgnoden, wel een berekening van een momentopname zorggebruik in 2016. Hun PVB hoogte hing af van welke subsidie de voorziening(en) waar ze in 2016 gebruik van maakten, kreeg. Daardoor verliezen gebruikers uit transitie een eerste keer: tot 2017 konden zij flexibel gebruik maken van het gesubsidieerd aanbod, bij de invoering PVF in 2017 werd dat vastgeklikt op hun gebruik (frequenties) in 2016. Nochtans: de nieuwe terbeschikkingstellingen vanaf 2017 krijgen een PVB dat gebaseerd is op de zorgnoden die zij aanvragen, zonder die beperking uit het verleden. Deze inleidende vaststelling is wellicht geen valabel argument om CF2 aan te vechten, aangezien dit een herverdeling van dat (onrechtvaardige) startsysteem betreft. 

Het oorspronkelijk systeem om PVBs uit transitie toe te wijzen, wijst een PVB toe op basis van historische verschillen in subsidie tussen verschillende voorzieningen, dat was ook toen al geweten. Sommige voorzieningen kregen minder subsidies dan andere voor hetzelfde werk. Die ongelijkheid tussen voorzieningen werd niet eerst weggewerkt, maar omgezet naar ongelijke PVBs voor gelijke ondersteuning (frequentie/zorgzwaarte). In die zin geeft nu CF2 niet iedere gebruiker waar hij recht op heeft, want dan zou de volledige 100% subsidie een juiste basis zijn van de PVBs. CF2 zorgt er wel voor dat alle gebruikers nu (ongeveer) evenveel te weinig budget hebben ten opzichte van de norm. Dat bij die herverdeling een aantal gebruikers (8597 om precies te zijn) hun PVB zien stijgen, is hen zeker gegund. Toch betekent zelfs die stijging in principe nog geen volwaardig PVB,PVB-houders krijgen na CF2 allen het gemiddelde tekort op een 100% PVB. 

Ten derde is er ook het gebrek aan transparantie bij de berekening die het VAPH uitvoert op het zorggebruik 2016. Er lijkt geschoven te zijn met het soortelijk gewicht van ondersteuningsfuncties en er zijn meer budgetcategorieën bijgemaakt. Die verschillen leveren moeilijk voorspelbare schommelingen van PVBs op. Het lijkt in het algemeen zo dat dagbesteding in een Dagcentrum over het algemeen een lager PVB oplevert na CF2, zelfs als de voorziening in kwestie bij de minder goed gesubsidieerde VZAs hoorde. In praktijk klopt dat vaak, maar zien we evengoed soms PVBs stijgen in voorzieningen die wel een hoge subsidienorm haalden. De lijn is niet helder te trekken en dat gebrek aan transparantie geeft soms de indruk dat toeval, of erger, willekeur een rol speelt. 

Daarnaast vinden wij de timing van CF2 problematisch: is het nog redelijk te noemen dat gebruikers maar in 2027 een definitief PVB krijgen op basis van hun zorggebruik in 2016? Elf jaar om een 'juist berekend' (maar volgens ons nog steeds onrechtvaardig) PVB te krijgen vinden wij te lang. 

De grootste onrechtvaardigheid treft degenen die in 2017 of de jaren erna hun PVB hebben ingezet waarvoor het systeem ingevoerd werd. Wie een PVB werd toegewezen uit transitie en daarmee zelf zijn ondersteuning op maat heeft vorm gegeven door af te wijken van het oorspronkelijk zorggebruik in 2016, krijgt nu te horen dat hij geen zorggarantie meer heeft. En dat omdat het VAPH vanuit het beleid opdracht kreeg om te starten met een verkeerde verdeling van moeilijk te vergelijken subsidies. Daarbij is in 2019 de berekeningswijze veranderd. In veel andere contexten zouden we hier de term contractbreuk voor gebruiken. Voor dalers in CF2 of degenen die hun PVB volledig verliezen, en die cashbestedingen heebben gekozen, is het ook vaak zo dat ze hun contractuele verplichtingen niet meer zullen kunnen nakomen. Zeker voor hen vragen we op korte termijn aanpassingen die garanderen dat ze minstens met het PVB dat in 2017 werd toegewezen, hun ondersteuning verder kunnen zetten. 

Deze bedenkingen betreffen vooral het gebruikersperspectief van CF2. Ook vanuit perspectief van de voorzieningen kunnen we ons vinden in een aantal kritieken op deze herverdelingsoperatie. Deze argumenten zijn te vinden op andere fora, maar de conclusie is grotendeels dezelfde: CF2 realiseert niet waarvoor het bedoeld is, nl. meer rechtvaardigheid brengen door gelijke budgetten voor gelijke ondersteuning

Zoom betreurt dat de meerderheid van de gebruikers (CF treft een 20000 gebruikers uit transitie op een totaal van bijna 26000 budgethouders) nog steeds geen rechtvaardig PVB heeft. En dan laten we nog buiten beschouwing dat er nog 15000 gebruikers op de wachtlijsten uitzichtloos wachten op een gepast PVB of PAB!

Het beleid (lees: de politici die wij met z'n allen verkozen hebben) slaagt er nog steeds niet in om rechtlijnige keuzes te maken die een eerlijke verdeling van voldoende middelen te maken. We zien bij het VAPH een massale inzet van competenties, mensen en middelen om het beste te maken van deze compromissen en besluiten op politiek niveau. We kunnen niet anders dan constateren dat er hiaten blijven zitten in het systeem.

In deze context is Zoom niet in staat juridisch advies te geven aan zijn leden met PVB uit transitie. We kunnen de slaagkansen van een beroepsprocedure tegen CF2 beslissingen bij de arbeidsrechtbank niet inschatten. Het is aan gebruikers in overleg met hun juridisch adviseurs om te oordelen of ze beroep willen aantekenen. Wij zijn in elk geval erg benieuwd naar de resultaten van gebruikers die besloten hebben om tijdig het oordeel van de rechtbank over CF2 te vragen. In bijlage hebben we geprobeerd om een aantal van hun aandachtspunten en raadgevingen samen te vatten.  

 

Volgend bericht

Vorig bericht

Recente berichten

ZORGCONTINUITEIT na MFC vanaf 2020

VAPH ondersteuning via MFC wordt automatisch omgezet naar PVB vanaf 2020

VERPLICHTE EINDEJAARSPREMIE VOOR PERSOONLIJKE ASSISTENTEN

Eindejaarspremie voor Assistenten vergoed na VIA5 akkoord. Uitbetaling extra premie door het VAPH begin 2020.

Nieuwe tarieven voor intensieve bijstand ZOOM vanaf 1 januari 2020

Zoom past de prijs voor bijstand aan. We blijven wel bij de voordeligste bijstandsorganisaties!

Aandachtpunten Beroepsprocedure tegen CF2 bij de Arbeidsrechtbank

Samenvatting van aanbevelingen en aandachtspunten voor wie een beroepsprocedure overweegt tegen daling of schrapping PVB bij CF2